ലിയാത്തോഡിന്റെ 'The Post Modern Condition': A Report on Knowledge എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നും ഉത്തരാധുനികതയെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ

  • അശ്വതി എ
Keywords: ലിയാത്തോഡ്, ഉത്തരാധുനികത, വിവർത്തനം

Abstract

ലിയാത്തോഡിന്റെ 'The Post Modern Condition': A Report on Knowledge എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നും ഉത്തരാധുനികതയെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ വിവർത്തനം

References

1. ലിയാത്തോഡ് - 'The Post Modern Condition': A Report on Knowledge
Published
2021-02-18
How to Cite
അശ്വതി എ. “ലിയാത്തോഡിന്റെ ’The Post Modern Condition’: A Report on Knowledge എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നും ഉത്തരാധുനികതയെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, Vol. 2, no. 2, Feb. 2021, pp. 65-78, https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/322.