നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം

  • ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ
Keywords: വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ, നവോത്ഥാനആധുനികത, ജാതിനിഷേധം

Abstract

നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം

References

1. ഡോ.അജയ് ശേഖര്‍ - കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അവർണ്ണ അടിത്തറ,2013
2. ടി.കെ അനില്കു്മാര്‍ - ദലിത് സാഹിത്യം ചരിത്രവും വര്ത്ത1മാനവും ,2018
3.എം. ടി കുമാരന്‍ - ശ്രീ വാഗ് ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍ ,2013
4. കെ.ഇ.എന്‍ - കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്ത്ത മാനവും ,2016
5.കെ.കെ. കൊച്ച് - ഇടതുപക്ഷമില്ലാത്ത കാലം, 2017
6. എം. എസ്. നായര്‍ - ഡോ വാഗ് ഭടാനന്ദ ഗുരുവും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും ,1992
7.വാഗ് ഭടാനന്ദന്‍ - വാഗ് ഭടാനന്ദന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണന കൃതികള്‍ , 2014
Published
2021-02-18
How to Cite
ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. “നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, Vol. 2, no. 2, Feb. 2021, pp. 100-15, https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326.