ചരിത്രവും കവിതയും സച്ചിദാനന്ദന്റെ കവിതകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം

  • എൻ.കെ. നിഷിത് കുമാർ
Keywords: ചരിത്രവും കവിതയും, സച്ചിദാനന്ദൻ, കവിതാപഠനം, രാഷ്ട്രീയചരിത്രം

Abstract

ചരിത്രവും കവിതയും സച്ചിദാനന്ദന്റെ കവിതകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം

References

1. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി, സാഹിത്യ ഗവേഷണം, പ്രബന്ധരചനയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ 1993
2. കെ.പി അപ്പൻ , തിരസ്കാരം ,1991
3. സച്ചിദാനന്ദന്റെ ലോകങ്ങൾ , സമ്പാ : മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്, കോഴിക്കോട്
4.എ. അരവിന്ദാക്ഷൻ , കവിതയിലെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ ,2002
5. ആനന്ദ്, പ്രജ്ഞയും കരുണയും,1986
6. ആസാദ്, പ്രതിബോധത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ, 1992
7. ആർ.നരേന്ദ്രപ്രസാദ് , വചനത്തിന്റെ സിര,2006
8. ടി.വി മധു , നവമാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം, 1999
9. കെ. എസ്. നാരായണപ്പിള്ള, യുവകവിതയുടെ സൂര്യമുഖം,2006
10. എം.എൻ വിജയൻ , ചിതയിലെ വെളിച്ചം, 1981
11. കെ. വേണു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, 1985
12. കെ.ജി ശങ്കരപ്പിള്ള, അ‍ഞ്ചും ഒന്നും, 2006
13. വി.സി. ശ്രീജൻ , വാക്കും വാക്കും , 1996
14. കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, കവിതയും ജനതയും, 1982
15. എ. ശ്രീധരമേനോൻ, മലയാളസാഹിത്യ ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ രണ്ടാംഭാഗം, 2000
Published
2021-02-18
How to Cite
എൻ.കെ. നിഷിത് കുമാർ. “ചരിത്രവും കവിതയും സച്ചിദാനന്ദന്റെ കവിതകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം ”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, Vol. 2, no. 2, Feb. 2021, pp. 126-48, https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/328.