[1]
ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ 2021. നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ. 2, 2 (Feb. 2021), 100-115.