(1)
ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം. irayam 2021, 2, 100-115.