ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. (2021). നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, 2(2), 100-115. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326