ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, v. 2, n. 2, p. 100-115, 18 Feb. 2021.