ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. 2021. “നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ 2 (2), 100-115. https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326.