ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ (2021) “നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം”, ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, 2(2), pp. 100-115. Available at: https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326 (Accessed: 19September2021).