[1]
ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ, “നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം”, irayam, vol. 2, no. 2, pp. 100-115, Feb. 2021.