ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. “നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, Vol. 2, no. 2, Feb. 2021, pp. 100-15, https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326.