ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. “നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ 2, no. 2 (February 18, 2021): 100-115. Accessed September 19, 2021. https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326.