1.
ഡോ. ടി.കെ അനിൽകുമാർ. നവോത്ഥാനആധുനികതയും ജാതിനിഷേധവും വാഗ് ഭടാനന്ദൻ കവിതകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം. irayam [Internet]. 2021Feb.18 [cited 2021Sep.19];2(2):100-15. Available from: https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/326