• ഇറയം Vol 2 No 2 (2019)
  Vol 2 No 2 (2019)

  ഇറയം


  Research Journal
  Vol.2 Issue 2


  2019 January –March


  Printed & Published by
  The Department of Malyalam
  Sree Neelakanta Govt. Sanskrit Colege, Pattambi


  General Editor : Dr. H. K. Santhosh
  Editor : Dr. Shooba K.s

 • ഇറയം - ലക്കം രണ്ട്
  Vol 1 No 2 (2017)
  ഇറയം         ചീഫ് എഡിറ്റർ ഡോ. സന്തോഷ്  എഛ് കെ അദ്ധ്യക്ഷൻ, മലയാളവിഭോഗം       എഡിറ്റർ അലിക്കുട്ടി സി അസി. പ്രൊഫസ്സർ, മലയാളവിഭോഗം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്       Irayam Malayalam Research Journal Published by Department of Malayalam, SNGS College Pattambi Published in June 2017 Typeset using Unicode Malayalam Fonts Cover & book design: Ashokkumar P K
 • ലക്കം ഒന്ന്
  Vol 1 No 1 (2016)

  പട്ടാമ്പി കോളേജ് മലയാളവിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പിയർ റിവ്യൂഡ് ഗവേഷണമാസിക ആദ്യ ലക്കം 2016 ഡിസംബർ.