ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും—ഒരാമുഖം

  • യാക്കോബ് തോമസ്
Keywords: യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രീയത, വസ്തുനിഷ്ഠത, മതേതരത്വം, സാമൂഹ്യവികസനം, ആധുനികത, കൊളോണിയലിസം, വ്യവസായവല്കരണം, ദേശരാഷ്ട്രം, ജ്ഞാനരൂപം, നവോത്ഥാനം

Abstract

യുക്തിചിന്തയിലും ശാസ്ത്രീയതയിലും വസ്തുനിഷ്ഠതയിലും മതേതരത്വത്തിലുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യവികസനത്തെയാണ് ആധുനികത എന്നർഥമാക്കുന്നത്. കൊളോണിയലിസവും വ്യവസായവല്കരണവും ദേശരാഷ്ട്രവും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.ആധുനികതയ്ക്ക് പ്രാചീനതയിൽ നിന്നു ഭിന്നമായത് എന്നർത്ഥത്തിനുപരി സവിശേഷമായൊരു ജ്ഞാനരൂപവും സാമൂഹികപ്രക്രിയയുമായി മാറ്റപ്പെട്ടത് നവോത്ഥാനാനന്തരകാലത്താണ്. ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിശകലനമാണ് പഠനത്തിൽ...

References

1. ഗ്രിഗോറിയസ് 1995 പാശ്ചാത്യപ്രബുദ്ധതയും ആധുനികോത്തരതയും, മാർ
ഗ്രിഗോറിയസ് ഫൗണ്ടേഷൻ.

2. പവിത്രൻ പി 2000 ആധുനികതയുടെ കുറ്റസമ്മതം, എസ്.പി.എസ്.സി,
കോട്ടയം.

3. രവീന്ദ്രൻ പി പി 1999 ആധുനികാ നന്തരം, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂർ.

4. രാമകൃഷ്ണൻ ഇ വി 2001 അക്ഷരവും ആധുനികതയും.

5. സുധാക രൻ 1999 ഉത്തരാധുനികത, ഡിസി ബുക്സ്, കോട്ടയം

6. സുനിൽ പി. ഇളയിടം 2013 ദമിതം കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

7. Swingewood, 1998 Cultural Theory and the Problem of
Modernity, Red Globe Press
Published
2019-12-11
How to Cite
യാക്കോബ് തോമസ്. (2019). ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും—ഒരാമുഖം. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 12 - 17. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/128