ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും

  • പ്രതിഭ ഗണേശൻ
Keywords: ശുചിത്വം, ആധുനികത, വർത്തമാനം, സാമൂഹികാരോഗ്യം, വർത്തമാനകാലഘട്ടം

Abstract

ശുചിത്വം ആധുനികതയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയായും പിന്നീട് സാമൂഹികാരോഗ്യ സൂചികയായും മാറിയതെങ്ങനെയെന്നും വർത്തമാനകാലഘട്ടത്തിൽ അത് എവിടെ എത്തി നില്ക്കുന്നുവെന്നും പഠനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു .

References

1. Thakazhi (2003). Thottiyude Makan. Poorna Publications.

2. Tam, S. (2013). Sewerage’s Reproduction of Caste: The Politics
of Coprology in Ahmedabad, India.
Radical History Review,2013(116), 5-30.

3. Sivakumar, B (2013). Kerala Worst in access to protected drinking
water: survey. Times of India. Dec.26, 2013

4. Government of Kerala (2008). Kerala Sanitation Strategy.
Available at http://sanitation.kerala.gov.in/wp-content/
uploads/2017/07/State-Sanitation-Strategy-1.pdf

5. Ganesan, Prathibha (2018). Bhoogarbhakkuzhalukalil Adrishyarakkappedunna
Jeevithangal (Malayalam). Azhimukham.
Published
2019-12-11
How to Cite
പ്രതിഭ ഗണേശൻ. (2019). ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 233 - 240. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129