ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം

  • സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ
Keywords: ശ്രീനാരായണ ഗുരു, വിമർശനാത്മകം, ആധുനികത, ശരീരദർശനം

Abstract

നഗ്നതയെ എങ്ങനെ നാണിപ്പിക്കലിന്റേയും ശിക്ഷയുടേയും അപമാനവീകരണത്തിന്റേയും വ്യവഹാരമാക്കി അധികാര വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റുന്നു, ചരിത്രത്തെ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി  വളച്ചൊടിക്കാൻ  ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ വസ്തുതകളാൽ വിമർശനാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ലേഖകൻ.....

 

 

References

1 Turner, Victor—From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, Britain, 1982.
2. Lisa Blackman—The Body: The key Concept, Berg Publications, New York, 2008.
3 Foucault, Michael—Archaeology of Knowledge, Routledge Publications, London, 1994.
4 Guru, Gopal—Discrimination and Sanskritisation;Some Theoretical Aspects, Sociologcial Bulletin, 1986.
5 Guru, Gopal and Sarukkai, Sundar—The Cracked Mirror; An Indian Debate on Experience and Theory, Oxford University Press, New York, 2012.
6 Ponty, Merleau—Phenomenology and the Sciences of Man, Northwestern University Press, 1964.
7 അനിൽ, കെ. എം—ജീവൽ ശരീരത്തിന്റെ പരിമളങ്ങൾ, ബോധനം മാസിക, ജനുവരി 2014.
8 നാരായണൻ, എം.വി, ഡോ.— ദൃശ്യകല :കഥകളിയുടെ ശരീര സംസ്കാരം, ഭാഷാപോഷിണി ഡിസംബർ, 2011.
Published
2019-12-11
How to Cite
സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. (2019). ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 140 - 147. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136