കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ

  • ഡോ. ദേവി കെ വർമ
Keywords: കല, ആധുനികീകരണം, കൂടിയാട്ടം, കലാരൂപം, സാമൂഹികജീവിതം

Abstract

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഘടന, ചരിത്രം, അവതരണ ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികതകളിലല്ല; കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ സാമൂഹികജീവിതത്തിലാണ് പ്രബന്ധം വിശകലനം നടത്തുന്നത്.....

References

1. അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ.ഡി, 1996 (73), ആമുഖോപന്യാസം, നാട്യകല്പദ്രുമം,
കേരള കലാമണ്ഡലം, ചെറുതുരുത്തി.

2. കൃഷ്ണപിള്ള.എൻ, 1998 (58), കൈരളിയുടെ കഥ, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക
സഹകരണ സംഘം, കോട്ടയം.

3. നാരായണ പിഷാരോടി, കെ.പി, 2002 (89) ,കലാലോകം, കേരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശ്ശൂർ.

4. മധു മാർഗി, 2005 , എന്റെ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകൾ, കുടിയാട്ടത്തിന്റെ പുതിയ
മുഖം, ഇൻറർനാഷണൽ സെന്റർഫോർ കൂടിയാട്ടം , തൃപ്പൂണിത്തുറ.

5. വേണുജി, 2005, അരങ്ങിന്റെ പൊരുൾതേ ടി, നടനകൈരളി ,തൃശൂർ.

6. Poulose, K. G,1998, Introduction to kutiyattam, SSUS, Kalady.
Published
2019-12-11
How to Cite
ഡോ. ദേവി കെ വർമ. (2019). കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 106 - 112. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147