കളമെഴുത്ത് ദ്രാവിഡ-കീഴാളവൽക്കരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

  • ഷിബി കെ
Keywords: കളമെഴുത്ത്, കീഴാളവൽക്കരണം, മതാചാരം, ആര്യ-ബ്രാഹ്മണ്യം, ഭ്രഷ്ട്, തമിഴ്ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം

Abstract

കളമെഴുത്ത് എന്ന മതാചാര-വ്യവഹാരമണ്ഡലത്തെ അനവധിവീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെയാണ് വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആര്യ-ബ്രാഹ്മണ്യം ഭ്രഷ്ട് കല്പി ക്കുകയും തമിഴ്ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം ചേർത്തു നിർത്തുകയും ചെയ്ത കളമെഴുത്ത് പിന്നീട് കീഴാളത്തമായും നാടോടിത്തമായും ജാതിക്ക് പുറത്തു കടന്ന് സ്വതന്ത്ര കലാരൂപവും ആഖ്യാ നവുമായി പരിണമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയചരിത്രം അന്വേഷണവിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ലേഖനം.

References

1. Shibi K., Transactions and Transformations of Kalameluttu in
Malabar, (Unpublished PhD Thesis), Departmement of History: Sree
Sankaracharya University of Sansrit, Kalady, Ernakulam: 2016, pp.
17-18

2. L.K. Anantha Krishna Iyer, The Tribes and Castes of Cochin, Vol. III,
New Delhi: Cosmo Publications, 1981 (Reprint), p. 354

3. അതേ പുറം.

4. Shibi K., Op. Cit., p. 18,

5. Rt. Rev. Robert Caldwell, A Comparative Grammar of the Dravidian
or South Indian Family of Languages, New Delhi: Asian Educational
Services, 1998.

6. L. K. Anantha Krishna Iyer, Vol. I, Op. Cit., p. 33

7. അതേ ഗ്രന്ഥം, പുറം. 339

8. Ulloor S. Parameswara Aiyer, Kerala Sahithya Charithram, Vol.
I, Thiruvananthapuram: Department of Publication, University of
Kerala,1990 (Reprint), pp. 205-246,

9. C. Achuthamenon, Keralathile Kaliseva, Madras: University of
Madras, 1943.,

10. K. K. N. Kurup, The Cult of Teyyam and Hero Worship in Kerala,
Calcutta: Indian Publication, 1973, p. 27,

11. Chummar Choondal, Studies in Folklore, Thiruvananthapuram:
College Book House, 1978, pp. 9-14.

12. Kesavan Veluthat, Brahman settlements in Kerala: Historical
Studies,Thissur:Cosmo, 1978, M. G. S. Narayanan, Perumals of Kerala:
Political and Social Conditions of Kerala Under the Cera Perumals of
Makotai (c. 800 AD-1124 AD), Calicut: Author, 1996, Rajan Gurukkal,
Kerala Temple and Early Medieval Agrarian System, Sukapuram:
Vallathol Vidyapitham, 1992.

13. L. K. Anantha Krishna Iyer, Vol. III, Op. Cit., p. 354

14. Ulloor S. Parameswara Aiyer, Kerala Sahithya Charithram, Vol.
I, Thiruvananthapuram: Department of Publication, University of
Kerala,1990 (Reprint), pp. 205-246

15. Ulloor S. Parameswara Aiyer, Kerala Sahithya Charithram, Vol.
I, Thiruvananthapuram: Department of Publication, University of
Kerala,1990 (Reprint), pp. 205-246,

16. C. Achuthamenon, Keralathile Kaliseva, Madras: University of
Madras, 1943.,

17. K. K. N. Kurup, The Cult of Teyyam and Hero Worship in Kerala,
Calcutta: Indian Publication, 1973, p. 27,

18. Chummar Choondal, Studies in Folklore, Thiruvananthapuram:
College Book House, 1978, pp. 9-14.

19. Chummar Choondal, Studies in Folklore, Thiruvananthapuram:
College Book House, 1978,

20. Chummar Choondal, Mudiyettu (Nadodi Nadaka Padanam) (Mal.),
Thrissur: Kerala Folklore Academy, 1981,

21. Babu Mundekkadu, Kallattakkuruppanmarude Kalamezhuthupattu
(Mal.), Kottayam: DC Books, 2000,

22. Sathyapal (Ed.), Kalamezhuthu- Ritual Art Practice of Kerala,
Thrissur: Kerala Lalitakala Akademi, 2011.

23. Thomas Troutmann (Ed.), The Aryan Debate, New Delhi:
Oxford University Press, 2008, pp. 3-106, see also Romila
Thaper, The Aryan: Recasting Constructs, New Delhi: Author,
2011, pp. 28-29, 67-85
Published
2019-12-11
How to Cite
ഷിബി കെ. (2019). കളമെഴുത്ത് ദ്രാവിഡ-കീഴാളവൽക്കരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 113 - 120. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/148