[1]
ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ 2019. കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 241 - 250.