[1]
ഡോ. അജയ് ശേഖർ 2019. ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 122 - 139.