[1]
പ്രതിഭ ഗണേശൻ 2019. ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 233 - 240.