[1]
രാജേഷ് ചിറപ്പാട് 2019. കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 32 - 41.