[1]
സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ 2019. ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 140 - 147.