[1]
സബീനാ ഭാനു.എം 2019. മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 201 - 208.