[1]
ഡോ. സനിത എന്‍.ജി 2019. ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 42 - 56.