[1]
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. 2019. അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 210 - 222.