[1]
രമ്യ പി.പി. 2019. കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 148 - 156.