[1]
ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല 2019. മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 65 - 79.