[1]
ദിവ്യ കെ 2019. സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 186 - 200.