[1]
ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ 2019. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 81 - 105.