[1]
അക്ഷയ ടി.എസ്. 2019. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 172 - 185.