[1]
ഡോ. ദേവി കെ വർമ 2019. കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ. മലയാളപ്പച്ച. 7, 7 (Dec. 2019), 106 - 112.