(1)
സുചേത് പി.ആർ. രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും. mp 2019, 8, 220 - 233.