(1)
ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ. കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും. mp 2019, 7, 241 - 250.