(1)
പ്രതിഭ ഗണേശൻ. ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും. mp 2019, 7, 233 - 240.