(1)
രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും. mp 2019, 7, 32 - 41.