(1)
സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം. mp 2019, 7, 140 - 147.