(1)
സബീനാ ഭാനു.എം. മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം. mp 2019, 7, 201 - 208.