(1)
ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന. mp 2019, 7, 42 - 56.