(1)
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും. mp 2019, 7, 210 - 222.