(1)
കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ. mp 2019, 7, 57 - 64.