(1)
രമ്യ പി.പി. കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത. mp 2019, 7, 148 - 156.