(1)
ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും. mp 2019, 7, 65 - 79.