(1)
ദിവ്യ കെ. സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ. mp 2019, 7, 186 - 200.