(1)
ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും. mp 2019, 7, 81 - 105.