(1)
അക്ഷയ ടി.എസ്. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം. mp 2019, 7, 172 - 185.