(1)
ഡോ. ദേവി കെ വർമ. കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ. mp 2019, 7, 106 - 112.