സുചേത് പി.ആർ. (2019). രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും. മലയാളപ്പച്ച, 8(8), 220 - 233. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/110