ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ. (2019). കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 241 - 250. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/126